06 - Xử lý nhiệt của kim loại

Question #
1
Độ cứng của thép phụ thuộc vào ...
Answer:

1

Hàm lượng C trong thép
Answer:

2

hình dạng và phân bố của Các-bít trong nền Fe
Question #
2
Hóa bền biến dạng là cơ chế hóa bền hữu ích nhưng nó có các nhược điểm sau đây:
(chọn 2 đáp án)
Answer:

1

chỉ hữu ích đối với vật liệu 2 pha
Answer:

2

làm giảm độ dẻo của vật liệu
Answer:

3

không phù hợp nếu vật liệu được sử dụng ở nhiệt độ cao
Answer:

4

chỉ áp dụng đối với các đơn tinh thể
Question #
3
Nhờ có sự phân bố hạt nhỏ làm tăng độ bền của vật liệu lên 1 giá trị nhất định phụ thuộc vào ....
(Chọn 2 đáp án)
Answer:

1

tỷ phần thể tích hạt.
Answer:

2

hóa trị của các nguyên tử hòa tan.
Answer:

3

kích thước của các hạt.
Answer:

4

tốc độ biến dạng nhớt đàn hồi của các hạt.
Question #
4
Chuyển pha Mác-ten-xít ...
(Chọn 3 đáp án)
Answer:

1

có 2 giai đoạn, là quá trình tạo mầm và phát triển mầm.
Answer:

2

là quá trình diễn ra rất nhanh
Answer:

3

dẫn đến tahy đổi về cấu trúc của các pha.
Answer:

4

dẫn đến tahy đổi về thành phần của các pha.
Answer:

5

không có xảy ra quá trình khuếch tán.
Question #
5
Thấm xianua là quá trình ...
Answer:

1

nhúng thép trong bể thấm xianua.
Answer:

2

bổ sung C và N bằng nhiệt luyện thép để tăng độ cứng bề mặt.
Question #
6
Xủ lý ram Os-ten-nít dẫn đến ...
Answer:

1

hình thành tổ chức Bai-nít
Answer:

2

hình thành tổ chức Các-bít
Answer:

3

hình thành tổ chức Mác-ten-xít
Question #
7
Vật liệu sau khi rèn nguội phải được xủ lý bằng quá trình nào dưới đây để khử ứng suất.
Answer:

1

rèn nóng
Answer:

2

ram
Answer:

3

Question #
8
Ủ được thực hiện để tăng bền thép.
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
9
Quá trình xử lý nhiệt cho thép ở trên nhiệt độ tới hạn và sau đó làm nguội trong không khí được gọi là quá trình ủ?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
10
Mác-ten-xít là dung dịch rắn quá bão hòa của Các-bon trong nền Fe.
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
11
Nhiệt độ ram cao hơn sẽ ....
Answer:

1

nhận được sản phẩm mềm hơn
Answer:

2

nhận được sản phẩm độ dai cao hơn
Answer:

3

nhận được sản phẩm độ cứng cao hơn
Answer:

4

nhận được sản phẩm độ bền cao hơn
Question #
12
Biến dạng cơ học của Pb ở nhiệt độ phòng được gọi là quá trình ...
Answer:

1

rèn nóng
Answer:

2

rèn nguội
Question #
13
Mác-ten-xít luôn luôn cứng?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
14
Hạn mịn nhận được nhờ ...
(chọn 3 đáp án)
Answer:

1

nguội chậm
Answer:

2

tăng tốc độ tạo mầm
Answer:

3

làm giảm tốc độ phát triển mầm
Answer:

4

nguội nhanh
Question #
15
Tỷ số c/a của Mác-ten-xít phụ thuộc hàm lượng của ...
Answer:

1

Ni
Answer:

2

Mn
Answer:

3

C
Answer:

4

N
Question #
16
Hóa già quá mức làm ...
Answer:

1

hóa già trên nhiệt độ phòng
Answer:

2

kích thước hạt tiết pha cực nhỏ mịn
Answer:

3

hóa già kéo dài
Answer:

4

làm thô hóa các hạt tiết pha
Question #
17
Phương pháp mong muốn nhất để tăng giới hạn chảy của thép C thấp là ...
Answer:

1

làm nhỏ mịn hạt
Answer:

2

rèn nguội
Answer:

3

bổ sung chất hòa tan
Answer:

4

hóa bền tiết pha

Donate

Donate using PayPal
Amount: