03 - Khuếch tán trong chất rắn

Question #
1
Khuếch tán xảy ra trong các vật liệu ...
Answer:

1

thể rắn
Answer:

2

thể lỏng
Answer:

3

thể khí
Answer:

4

tất cả các dạng trên
Question #
2
Đợn vị của hệ số khuếch tán D là
Answer:

1

m^{2}sec
Answer:

2

{m^{2}}/sec
Answer:

3

1/{m^{2}sec}
Answer:

4

sec/{m^{2}}
Question #
3
Cơ chế nào dưới đây đóng góp rất nhỏ đến hệ sô khuếch tán?
Answer:

1

lỗ trống
Answer:

2

xen kẽ
Answer:

3

thay thế
Answer:

4

tự xen kẽ (Self-interstitial)
Question #
4
Ví dụ nào là về khuếch tán trạng thái dừng
Answer:

1

Lọc khí Hy-đrô bằng tấm Pd.
Answer:

2

Bán dẫn pha tạp.
Answer:

3

Tính chịu ăn mòn của hợp kim đuy-ra.
Answer:

4

Khử C của thép.
Question #
5
Yếu tố nào có ảnh hưởng nhất đến hệ số khuếch tán?
Answer:

1

Chất được khuếch tán
Answer:

2

Nhiệt độ
Answer:

3

Cấu trúc mạng tinh thể
Answer:

4

Sự có mặt của khuyết tật
Question #
6
Hiện tượng nào sau đây được sử dụng trong quá trình luyện vùng (zone-refining)
Answer:

1

Thiên tích giữa các tinh thể
Answer:

2

Thiên tích
Answer:

3

Cả hai câu trên
Answer:

4

Không phải các nhận định trên
Question #
7
Trong cùng 1 thời gian, độ thấm sâu khuếch tán tại 500 và 850 độ C có tỷ số là 1:6. Năng lượng hoạt hóa của quá trình khuếch tán bằng ...
Answer:

1

57 kJ/mol
Answer:

2

37 kJ/mol
Answer:

3

114 kJ/mol
Answer:

4

74 kJ/mol
Question #
8
Nếu D₀= 0.00004 m²/sec và Q = 100 kJ/mol, để tăng gấp đôi chiều sâu khuếch tán từ nhiệt độ nhiệt độ ban đầu là 900⁰C thì nhiệt độ quá trình khi đó phải bằng ...
Answer:

1

910⁰C
Answer:

2

923⁰C
Answer:

3

986⁰C
Answer:

4

1083⁰C
Question #
9
Trong thép, trong quá trình các-bít hóa ở 937⁰C, 0.6% C được phát hiện ra ở độ thấm sâu 0.2mm sau 1 giờ. Thời gian yêu cầu để đạt 0.6%C ở độ thấm sâu gấp đôi ở cùng nhiệt độ này là ...
Answer:

1

60 giây
Answer:

2

1.414 giờ
Answer:

3

2 giờ
Answer:

4

4 giờ

Donate

Donate using PayPal
Amount: