02 - Khuyết tật trong chất rắn

Question #
1
Hình sau đây biểu thị cho khuyết tật dạng ...
Answer:

1

Schottky
Answer:

2

Frankel
Answer:

3

đường
Answer:

4

điểm
Question #
2
Véc-tơ Burgers của lệch biên vuông góc với đường lệch
Answer:

1

Đúng
Answer:

2

Sai
Question #
3
Năng lượng của lệch biên lớn hơn so với lệch xoắn trong cùng một loại vật liệu?
Answer:

1

Đúng
Answer:

2

Sai
Question #
4
Sự không hoàn chỉnh (imperfection) của cấu trúc tinh thể kim loại được gọi là ...
Answer:

1

lệch mạng
Answer:

2

tạo thớ (phá hủy giòn)
Answer:

3

phá hủy
Answer:

4

trượt
Question #
5
Khuyết tật Schottky là ...
Answer:

1

Sự kết hợp xen kẽ lỗ trống
Answer:

2

cặp các lỗ trống có điện tích trái dấu
Answer:

3

chỉ có duy nhất khuyết tật xen kẽ.
Question #
6
Lệch trong kim loại là biểu thị của ...
Answer:

1

Độ yếu của kim loại.
Answer:

2

khuyết tật điểm của kim loại.
Answer:

3

khuyết tật thể tích của kim loại.
Answer:

4

Khuyết tật đường trong kim loại.
Question #
7
Các câu dưới đâu, câu nào không phải là sai hỏng 2 chiều?
Answer:

1

Song tinh
Answer:

2

Lệch
Answer:

3

Bề mặt
Answer:

4

Biên hạt
Question #
8
Chỉ ra câu nhận định khác loại dưới đây?
Answer:

1

Khuyết tật Frenkel
Answer:

2

Biên hạt xoay góc nhỏ
Answer:

3

Biên xoắn
Answer:

4

Khuyết tật xếp
Question #
9
Khuyết tật nào dưới đây ổn định về mặt nhiệt động học?
Answer:

1

khuyết tật điểm
Answer:

2

khuyết tật đường
Answer:

3

khuyết tật bề mặt
Answer:

4

khuyết tật thể tích
Question #
10
Chuyển động bảo toàn của lệch là dạng ...
Answer:

1

Trượt
Answer:

2

Leo
Answer:

3

Cả trượt và leo
Answer:

4

không phải các câu trên.
Question #
11
Véc-tơ Burge thay đổi theo ...
Answer:

1

Loại lệch mạng.
Answer:

2

Độ dài lệch mạng.
Answer:

3

Cả loại và độ dài lệch mạng.
Answer:

4

không phải các câu trên.
Question #
12
Câu nào dưới đây sai?
Answer:

1

Các khuyết tật đường là ổn định về mặt nhiệt động học.
Answer:

2

Dislocation can end inside a crystal without forming loop
Answer:

3

Lần lượt độ xếp chặt đối với tinh thể HCP là ABC ABC ABC…
Answer:

4

Tất cả 3 câu trên
Question #
13
Requirement for cross-slip movement of dislocation
Answer:

1

Preferred slip plane
Answer:

2

Preferred slip direction
Answer:

3

No preferred slip plane
Answer:

4

No preferred slip direction
Question #
14
Sharp break in dislocation line that is in slip plane
Answer:

1

Jog
Answer:

2

Kink
Answer:

3

Either jog or kink
Answer:

4

None
Question #
15
Số lượng hệ trượt tối thiểu bị tác động trong quá trình biến dạng dẻo
Answer:

1

3
Answer:

2

4
Answer:

3

5
Answer:

4

6

Donate

Donate using PayPal
Amount: