01 - Cấu trúc tinh thể

Question #
1
Sự lặp lại vô hạn của phần tử cấu trúc tinh thể được gọi là ...
Answer:

1

Tinh thể
Answer:

2

Mạng tinh thể
Answer:

3

Ô đơn vị
Answer:

4

Chỉ số Miller
Question #
2
Số phối trí của mạng tinh thể xếp chặt bằng
Answer:

1

16
Answer:

2

12
Answer:

3

8
Answer:

4

4
Question #
3
Hệ số xếp chặt nguyên tử là ...
Answer:

1

Khoảng cách giữa 2 nguyên tử cạnh nhau.
Answer:

2

Tỷ phần diện tích hình chiếu của các nguyên tử trên mặt phẳng
Answer:

3

Tỷ phần các nguyên tử trong ô mạng
Answer:

4

Không phải là các nhận định trên.
Question #
4
Số phối trí trong cấu trúc mạng tinh thể lập phương đơn giản bằng ...
Answer:

1

1
Answer:

2

6
Answer:

3

3
Answer:

4

4
Question #
5
Đường kính nguyên tử của tinh thể BCC (gọi a là hằng số mạng) bằng ...
Answer:

1

a
Answer:

2

a/2
Answer:

3

a/4√3
Answer:

4

a/4√2
Question #
6
Họ phương mạng của tinh thể được ký hiệu là ...
Answer:

1

(hkl)
Answer:

2

< {hkl} >
Answer:

3

delim{lbrace}{hkl}{rbrace}
Answer:

4

delim{[}{hkl}{]}
Question #
7
Chỉ số Miller của mặt phẳng khối tám mặt trong tinh thể lập phương là ...
Answer:

1

(100)
Answer:

2

(110)
Answer:

3

(111)
Answer:

4

không phải các câu trên.
Question #
8
Mặt phẳng (1overline{1}1) song song với mặt ...
Answer:

1

(overline{1} 1 overline{1})
Answer:

2

(111)
Answer:

3

(overline{1} overline{1} 1)
Answer:

4

(1 overline{1} 1)
Question #
9
Góc giữa các phương mạng [111] và [112 ] trong tinh thể lập phương là ... (độ)
Answer:

1

0^{circ}
Answer:

2

45^{circ}
Answer:

3

90^{circ}
Answer:

4

180^{circ}
Question #
10
Chỉ số Miller của đường giao nhau giữ 2 mặt phẳng (overline{1}overline{1}0)(110)là ...
Answer:

1

[110]
Answer:

2

[101]
Answer:

3

[1 0 overline{1}]
Answer:

4

[overline{1} 1 0]
Question #
11
Số lượng ion nhỏ nhất trong ô mạng cơ sở tinh thể i-ôn có kiểu mạng không gian FCC là
Answer:

1

4
Answer:

2

8
Answer:

3

12
Answer:

4

16
Question #
12
Nếu bán kính nguyên tử của tinh thể lập phương là r, đường chéo của ô mạng cơ sở bằng
Answer:

1

r√3
Answer:

2

2r√3
Answer:

3

4r√3
Answer:

4

3r/4

Donate

Donate using PayPal
Amount: