Khuếch tán và chuyển pha 2

Question #
1
Trong quá trình ủ, hạt số 2 sẽ...
Answer:

1

Ổn định (stable)
Answer:

2

Lớn hạt
Answer:

3

Thu nhỏ lại
Question #
2
Cơ chế khuếch tán của dung dịch có nguyên tử hòa tan có bán kính nguyên tử nhỏ so với vật liệu nền (chủ) sẽ là:
Answer:

1

khuếch tán thay thế
Answer:

2

khuếch tán xen kẽ
Answer:

3

khuếch tán lỗ trống
Answer:

4

tất cả các câu trên
Question #
3
Tạo mầm dị thể thuận lợi hơn tạo mầm đồng thể (homogeneous) do sự tạo mầm dị thể (inhomogeneous) có:
Answer:

1

mầm tới hạn có bán kính nhỏ hơn.
Answer:

2

mầm tới hạn có thể tích nhỏ hơn.
Answer:

3

mầm tới hạn có năng lượng tự do Gibbs tới hạn nhỏ hơn.
Answer:

4

Cả câu 2 và 3.
Question #
4
Chuyển pha mác-ten-xít là
Answer:

1

chuyển pha tự phát không có khuếch tán.
Answer:

2

do quá trình khuếch tán.
Answer:

3

không phải 2 câu trả lời trên.
Question #
5
Cấu trúc mạng tinh thể Os-ten-nít là
Answer:

1

fcc
Answer:

2

bcc
Answer:

3

bct
Answer:

4

hcp
Question #
6
Ảnh tổ chức tế vi đặc trưng dưới đây là ...
Answer:

1

mác-ten-xít C cao
Answer:

2

mác-ten-xít C thấp
Answer:

3

mác-ten-xít C trung bình
Question #
7
Lệch mạng giúp tạo mầm pha mới nhờ ...
Answer:

1

làm giảm rào năng lượng tạo mầm (nucleation energy barrier)
Answer:

2

tăng tốc độ khuếch tán
Answer:

3

trượt để tạo biến dạng dẻo
Answer:

4

Cả câu 1 và 2.
Question #
8
Trong quá trình hóa già hóa bền hợp kim Al-Cu, pha theta''
Answer:

1

được tạo thành nhờ tạo đám của các nguyên tử Cu
Answer:

2

là liền mạng hoàn toàn với nền (fully coherent with the matrix)
Answer:

3

là bán liền mạng (semi-coherent) với nền
Answer:

4

là không liền mạng với nền
Question #
9
Khi tăng hàm lượng Các-bon, trục c của mác-ten-xít
Answer:

1

tăng
Answer:

2

giảm
Answer:

3

không thay đổi
Question #
10
Mác-ten-xít C thấp có
Answer:

1

cấu trúc lệch mạng
Answer:

2

cấu trúc song tinh
Question #
11
Mặt phẳng tiết pha của Mác-ten-xít C thấp thường là
Answer:

1

[111]_{gamma}
Answer:

2

[259]_{gamma}
Answer:

3

[225]_{gamma}

Donate

Donate using PayPal
Amount: