Kim loại và hợp kim

Question #
1
Kim loại và hợp kim có thể được tạo hình (shaping) bằng các phương pháp nào?
Answer:

1

Đúc
Answer:

2

Cán
Answer:

3

Rèn
Answer:

4

Ép đùn
Answer:

5

Tất cả các câu trả lời trên
Question #
2
Vật liệu vô định hình là vật liệu?
Answer:

1

có các nguyên tử sắp xếp tuần hoàn theo các ô mạng.
Answer:

2

có trật tự xa.
Answer:

3

có câu trúc của chất lỏng nhưng có tính chất của chất rắn.
Answer:

4

có tất cả các tính chất trên
Answer:

5

không có các tính chất đã nêu trên
Question #
3
Độ dai va đập (Kic) là giá trị đặc trưng ... của vật liệu?
Answer:

1

khả năng biến dạng đàn hồi
Answer:

2

chịu mài mòn
Answer:

3

tính kháng/chịu phá hủy giòn (brittle)
Answer:

4

độ bền kéo
Answer:

5

không có các tính chất đã nêu trên.
Question #
4
Phá hủy dão (creep) xảy ra ở trong điều kiện nào dưới đây?
Answer:

1

có áp tải (load) chu kỳ
Answer:

2

áp tải nhanh ở nhiệt độ thấp cho đến khi phá hủy giòn xảy ra.
Answer:

3

áp tải không đổi ở nhiệt độ dưới Tg.
Answer:

4

tất cả các trả lời trên
Answer:

5

không phải là các trả lời đã nêu trên.

Donate

Donate using PayPal
Amount: