Nội dung bài viết về Joomla từ Just another WordPress weblog

Category: Joomla Published: 18 August 2010
Hits: 9007

Đây là một weblog cá nhân có khá nhiều bài viết khá chuyên sau về Joomla và lập trình trong Joomla cũng như về các nội dung weblog khác.

Ví dụ:

Gọi và thực hiện 1 hàm của 1 plugin bất kì:

$Plugin =& JPluginHelper::getPlugin('system', 'saleslogix');
$dispatcher =& JDispatcher::getInstance();
$plg = array("type"=>"system","name"=>"saleslogix","params"=>$Plugin->params);
$saleslogixPlg = new plgSystemSaleslogix( $dispatcher, $plg );
//$resultHere = $saleslogixPlg->myFunction();

  xahoihoctap.NET
  Author: Social Learning Network
  About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

  Donate

  Donate using PayPal
  Amount:  
  Loading Player...
  Watching: User: OSHJunkies (Programming Electronics Academy) - Click to play
  Loading...