Cải thiện tốc độ tải loading của Website sử dụng Joomla 1.5.x

Category: IT Published: 11 November 2009
Hits: 6515

CssJsCompress là Plugin hệ thống có chức năng tối ưu các file nguồn CSS và Javascript, nghĩa là nó thu gọn kích thước và giảm số lần truy vấn đến nội dung website.

Chi tiết xem thêm tại đây.

plugin CssJsCompress

Các biện pháp cải thiện hiệu suất của Website:

 • Tối thiểu hoá truy vấn http - Minimize HTTP Requests
 • Use a Content Delivery Network
 • Sử dụng nội dung Hết hiệu lực hay điều khiển bộ nhớ cache - Add an Expires or a Cache-Control Header
 • Sử dụng Gzip Components
 • Đặt bảng quy định kiểu mẫu ở trên cùng - Put Stylesheets at the Top
 • Đặt mã Javascript ở cuối - Put Scripts at the Bottom
 • Tránh sử dụng các biểu thức CSS - Avoid CSS Expressions
 • Sử dụng các bảng CSS và Javascript từ bên ngoài - Make JavaScript and CSS External
 • Giảm các dò tìm DNS - Reduce DNS Lookups
 • Giảm bớt Javascript và CSS - Minify JavaScript and CSS
 • Tránh các chuyển hướng - Avoid Redirects
 • Khử bỏ các mã kịch bản trùng nhau - Remove Duplicate Scripts
 • Cấu hình ETAgs- Configure ETags
 • Tạo bộ nhớ Cache cho Ajax - Make Ajax Cacheable
 • Flush the Buffer Early
 • Sử dụng GET đối với các truy vấn AJAX - Use GET for AJAX Requests
 • Suwr dụng các thành phần tải sau - Post-load Components
 • Sử dụng các thành phần tải trước - Preload Components
 • Giảm các phần tử DOM - Reduce the Number of DOM Elements
 • Split Components Across Domains
 • Giảm thiêiur các iframe - Minimize the Number of iframes
 • Tránh có 404 - No 404s
 • Giảm kích thước Cookies - Reduce Cookie Size
 • Use Cookie-free Domains for Components
 • Giảm thiểu truy cập DOM - Minimize DOM Access
 • Phát triển bộ quản lý sự kiện thông minh - Develop Smart Event Handlers
 • Choose over @import
 • Tránh các bộ lọc - Avoid Filters
 • Tối ưu hình ảnh - Optimize Images
 • Tối ưu mã mập mờ CSS - Optimize CSS Sprites
 • Không thay đổi kích thước hình ảnh trong HTML - Don't Scale Images in HTML
 • Tạo favicon.ico nhỏ và có thể cache được - Make favicon.ico Small and Cacheable
 • Duy trì cấu tử dưới 25K - Keep Components under 25K
 • Đóng gói cấu tử thành tư liệu nhiều thành phần - Pack Components into a Multipart Document
 • Nguồn: http://www.joomlatags.org
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: