MSE 3436 - Micro-structural characterization (ATP k55)

Category: Teaching
Published: 31 December 2013
Hits: 7333

MSE3436, Fall 2013: for K55 advanced training program - Materials Science and Engineering.

  • Location: D6-206
  • Time: Every Tuesday, 14h50 - 17h20: 8+8 weeks: Sept, 3rd - December 31th, 2013
  • Final Exam: 9h30 at D6-206 on Tuesday, December...
 

Thermodynamics and the End of the Universe: Energy, Entropy, and the fundamental laws of physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 3409

Easy to understand animation explaining energy, entropy, and all the basic concepts including refrigeration, heat engines, and the end of all life in the Universe.

 

Quantum Mechanics: Animation explaining quantum physics

Category: Teaching
Published: 01 December 2013
Hits: 7693

Covers all the topics, including wave particle duality, Schrodinger's cat, EPR / Bell inequality, and the relationship between measurement and entanglement.

 

Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps

Category: Teaching
Published: 18 November 2010
Hits: 22097

Bài viết này minh họa các giải pháp sản xuất hoàn chỉnh đối với luyện thép lò thổi (BOS/BOF), lò điện hồ quang (EAF), tinh luyện thép thứ cấp (SSM) và đúc thỏi liên tục (CC) đối với mác thép đường ống.

Với mỗi công nghệ nêu trên cần nắm chi tiết về nhiệt độ, cách thức và chế độ bổ sung xỉ và...

 

Hướng dẫn sử dụng các tiên ích MS Words để viết luận văn

Category: Teaching
Published: 22 December 2010
Hits: 18173

Bài viết này sẽ đưa ra gợi ý hướng dẫn để có cách trình bày văn bản sao cho đem lại sự thuận tiện nhất.

Nội dung bài viết bao gồm:

  • Một số nguyên tắc đơn giản.
  • Sử dụng, sửa đổi các heading
  • Khái niệm đoạn văn (Paragraph), ngắt trang (Page Break), ngắt dòng (Break), nhảy cách và căn khoảng...
 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ImageJ cho phân tích kích thước hạt - Grain Size Analysis - ImageJ

Category: Teaching
Published: 24 October 2010
Hits: 12436

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm ImageJ để phân tích tính toán phân bố kích thước hạt (grain size and size distribution).

Nội dung gồm 2 phần: Cách tải phần mềm và các bước thao tác sử dụng phần mềm ImageJ để xử lý ảnh và phân tích số liệu nhận được.

 

Page 2 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: