Steel University - Secondary Steelmaking Simulation

Category: Teaching
Published: 01 October 2009
Hits: 19277

Mô phỏng quá trình tinh luyện thứ cấp (Tinh luyện ngoài lò).

Nội dung của bài mô phỏng đang được xây dựng trong tháng 10 và sẽ public vào tháng 12/2009.

LINK dưới đây là bài mô phỏng version trước đây.

Click vào đây để chạy mô phỏng (phiên bản...

 

Mathematical model of a blast furnace-Mô hình toán học của lò cao

Category: Teaching
Published: 25 September 2009
Hits: 12283

Chi tiết nội dung xem tại http://people.tuke.sk/ivo.petras/BF.html và file đính kèm.

 

 

Ứng dụng SCILab trong tinh toán, vẽ đồ thị và xử lý số liệu - Scilab Tutorials

Category: Teaching
Published: 14 September 2009
Hits: 9678

Topic này được sử dụng để hỗ trợ sử dụng SCILab trong tính toán, vẽ đồ thị và xử lý số liệu thực nghiệm.

 

 

MSE 3436 - Micro-structural characterization

Category: Teaching
Published: 06 September 2009
Hits: 15363

MSE 3436, Fall 2009: for K51 advanced training program - Materials Science and Engineering.

  • Location: D4-305
  • Time: Every Tuesday, 14h50 - 17h20: 15 weeks: August, 18th - November 24th, 2009
  • Final Exam: 14h30 at D4-307 on December 11, 2009.

 

Development tool:

 

Thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Category: Teaching
Published: 07 September 2009
Hits: 6962

 

 

 

New Technologies in Iron and Steelmaking - MSE4080

Category: Teaching
Published: 14 July 2009
Hits: 13929

Công nghệ mới trong kỹ thuật gang thép.

 

Page 6 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: