Tập huấn cán bộ đoàn ĐHBK HN - 28 - 11 - 2009 - Một số điểm mới trong điều lệ đoàn khóa IX

Category: Blog Published: 30 November 2009
Hits: 13777

 

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHOÁ IX.

Ngày 19/12/2007, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. BBT Bản tin xin giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

1. Về phần mở đầu

Bổ sung tiêu đề cho phần mở đầu là “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, vì phần này đề cập những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng về xây dựng Đoàn, nếu không có tiêu đề sẽ dễ bị hiểu như phần giới thiệu về Điều lệ Đoàn.

2. Các vấn đề về đoàn viên

- Để phù hợp với quy định của Luật Thanh niên, Điều lệ Đoàn khoá IX quy định độ tuổi xét kết nạp đoàn viên từ 16 đến 30 tuổi.

- Bổ sung khoản 5 vào điều 4 như sau:“Việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ TW Đoàn”. Việc bổ sung này nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên thanh niên trước xu thế dịch chuyển cơ cấu kinh tế, sự chuyển dịch cơ học lực lượng lao động.

- Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của đoàn viên trong công tác xây dựng Đoàn, bổ sung nhiệm vụ của đoàn viên là “tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn” vào khoản 2, điều 2.

3. Về bổ sung Uỷ viên BCH Đoàn các cấp

Do đặc thù của một số địa bàn, lĩnh vực có sự luân chuyển cán bộ nhanh nên Điều lệ Đoàn khoá IX đã giao cho Ban Thường vụ TW Đoàn hướng dẫn về số lượng bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành trong các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, điểm 1, khoản 3, điều 10 bổ sung như sau: “... Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ không quá hai phần ba số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định, trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Thường vụ TW Đoàn...

4. Về hội nghị Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Nhằn tạo sự chủ động, linh hoạt cho Ban chấp hành Đoàn các cấp trong việc tổ chức các kỳ họp, khoản 1, điều 11 sửa đổi như sau: “Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban chấp hành tỉnh Đoàn và tương đương một năm họp ít nhất hai kỳ. Ban Chấp hành huyện Đoàn và tương đương một năm họp ít nhất bốn kỳ. Ban Chấp hành chi đoàn và Đoàn cơ sở họp ít nhất mỗi tháng một kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”.

5. Về xoá tên, cho rút tên và thôi tham gia Ban Chấp hànhĐoàn các cấp

Để đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình của công tác cán bộ, điều lệ Đoàn khoá IX sửa đổi, bổ sung và diễn đạt lại ngắn gọn, lôgích hơn các jhoản 2, 3,4 của điều 11. Theo đó chuyển phần đầu của khoản 4 lên khoản 2, chuyển phần cuối của khoản 4 lên khoản 3 và sửa đổi bổ sung như sau:

Uỷ viên Ban chấp hành không tham gia sinh hoạt 3 kỳ liên tục trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xoá tên trong Ban chấp hành.Việc xoá tên do Ban Chấp hành cùng cấp xem xét quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp”.

Uỷ viên Ban chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia ban chấp hành Đoàn và cho rút tên khỏi danh sách Ban chấp hành. Việc cho rút tên được thực hiện trong kỳ họp Ban chấp hành gần nhất. Đối với Bí thư, phs bi thư, trước khi tiến hành hội nghị cho rút tên, phải có sự thống nhất của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp. Đối với Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn do Ban chấp hành Trung ương đoàn xem xét quyết định”.

6. Về bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại Đại hội Đoàn các cấp

Nhằm đổi mới phương thứuc bầu cử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của người đứng đầu gắn liền với việc thực hiện nguyên tắn lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ đoàn trên tinh thần tôn trọng và phát huyq uyền và nghĩa vụ của người đoàn viên trong việc lựa chọn cán bộ lãnh dạo cho tổ chức mình, phát huy không khí dân chủ cao trong Đại hội Đoàn các cấp. Thực hiện quan điểm lãnh đạo của Ban Bí thư TW Đảng khoá X tại Thông báo số 109 – TB/TW thông báo kết luịân của Ban Bí thư TW Đảng về việc tổ chức Đại hội lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “... Cần cân nhắc, thảo luận kỹ và cho phép làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Khi tổng kết thực thiễn việc thí điểm, nếu thực sự tốt thìư mới tính đến việc đưa vào Điều lệ Đoàn”.

Điều lệ Đoàn khoá IX bổ sung khoản 4 vào điều 12 như sau: “Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ TW Đoàn”.

7. Về chức năng giám sát của Đoàn

Giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng, vì vậy Điều lệ Đoàn khoá IX bổ sung khoản 4 vào điều 25 quy định chức năng giám sát và giao nhiệm vụ giám sát cho Uỷ ban Kiểm tra các cấc của Đoàn như sau: “Giám sát uỷ viên Ban Chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn thoe hướng dẫn của Ban Thường vụ TW Đoàn”.

8. Về Đoàn với Đội TNTP Hồ Chí Minh

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn là phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. Để khẳng định trách nhiệm và tình cảm của Đoàn đối với Đội, Điều lệ Đoàn khoá IX sửa đổi, bổ sung tiêu đề chương 9 như sau: “Đoàn phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”.

BBT TD

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: